RSS Feed
Новини
Mar
2
Как да определя нивото си
Публикувано от Zhivko Georgiev на 02 March 2018 05:07 PM

В Кабината имате достъп до всички нива в избрания от вас езикoв курс. Ето защо определянето на нивото става, след като се запишете в курса. Системата за обучение разполага с тестове за определяне на нивото. Можете да определите вашето ниво и след консултация с преподавател.

Всяко ниво е разделено на две по-малки части - например ниво A1 е съставено от нива А1-1 и А1-2. Ние ви даваме и свобода и гъвкавост. Ако нивото в което сте избрали да се обучавате ви е трудно, можете само с един клик да минете в по-ниско ниво. И обратно. Ако започвате от самото начало (азбука и числа), ние ще ви дадем допълнителни инструкции за началото на вашия курс.

При нас заплащате за време достъп до курса, а не за нивата му.

www.kabinata.com 


Прочетете повече »Aug
7
(English) Думи и изрази: Types of earrings
Публикувано от Елена Терзиева на 07 August 2017 04:03 PM


Прочетете повече »Mar
30
(English) Думи и изрази: Prepositions
Публикувано от Елена Терзиева на 30 March 2016 07:25 PM


Прочетете повече »Mar
30
(English) Думи и изрази: Cooking
Публикувано от Елена Терзиева на 30 March 2016 07:17 PM


Прочетете повече »Feb
4
Съюзи в английския език
Публикувано от Teacher Koce на 04 February 2016 12:06 PM

Съюзи се използват за свързване на идеи изразени с думи, фрази или клаузи.

 Съчинителни съюзи – като and и but стоят непосредствено до думите или идеите, които свързват. … and - ще свързва сходни идеи, а but ще противопоставя идеи:

 • She is intelligent and beautiful … (логично приемаме, че двете идеи изразени с прилагателните intelligent, beautiful (интелигентен и красив) – носят сходна – положителна идея)
 • She is beautiful but stupid … (тук логично приемаме, че двете идеи изразени с прилагателните beautiful, stupid (красив, глупав) – носят различна идея, тоест but противопоставя идеи)

 

 Подчинените Съюзи – използват се когато една идея в едно изречение е зависима от друга идея. Идеите са най-често изразени с клаузи (прости изречения в рамките на сложно изречение). Те носят различна идея на зависимост:

to indicate contrast (противопоставяне, съпоставяне на идеи)

 although, even if, though

 •  We went out although it was very cold. (Излязохме, въпреки че беше студено)
 • Although it was very cold, we went out… (въпреки че беше студено, ние излязохме.Внимание - втората клауза се въвежда със запетая.)

 

 to show cause (причина)

 now that, because, as, since

 •  Now that the weather is cold, we aren’t going out. (Тъй като времето е студено, няма да излизаме.)
 • We aren’t going out because the weather is cold. (Няма да излизаме защото времето е студено.)
 • Since the weather is cold, we aren’t going out. (Тъй като (понеже) времето е студено, няма да излизаме.)

 

  to express a condition (условие)

if, if only, provided that, except that, unless

 •  If only the weather was better, we’d go out. (Ако само времето беше по-добро, щяхме да излезем.)
 • We won’t go out unless the weather gets better. (Няма да излизаме освен ако времето не се подобри)

 

to indicate purpose (цел)

so, so that in order that

 •  I hope that the weather will get better so that we can go out. (Надявам се, че времето ще се подобри, така че да можем да излезем.)

 

to fix a time (време)

as long as, since, until, when, before, after

 • I am going to wait until you come. (Ще чакам докато дойдеш.)
 • I have been waiting since I was told to… (Чакам откакто ми казаха.)

Прочетете повече »Jan
21
Предлози в английския език
Публикувано от Teacher Koce на 21 January 2016 11:02 AM

Често употребата на един или друг предлог зависи от предшестващия го глагол. Така например, след глагола to laugh — смея се, се използва предлога atto laugh  at  - смея се на ... Някои глаголи, които се употребяват с определени предлози, образуват устойчиви съчетания, предаващи различни значения. Например:

 • to look at - гледам (нещо),
 • to look after - грижа се за,
 • to look for - търся (някой, нещо).

 

Предлог - наречие

Много предлози съвпадат по форма с наречия. Те могат да се различат по ролята, която изпълняват в изречението. А именно, че предлозите изразяват отношения между съществителните (или местоименията) и другите думи в изречението и са служебни, а не самостоятелни думи. Докато наречията определят глагола, явяват се самостоятелни думи и носят върху себе си ударение. Например:

 • She sat behind me. — Тя седеше зад мен. (предлог)
 • They were walking behind. — Те се разхождаха отзад. (наречие)

 

Предлози + Герундий

В английски език съществува глаголна форма, който отсъства в български език. Това е герундий - нелична форма на глагола с характерно -ing окончание, която притежава свойства и на глагол и на съществително. Затова в разглежданата конструкция предлог + съществително / местоимение, тя може да заема мястото на съществително. Например:

Герундий в проста форма (Indefinite Gerund Active):

 • Thank you for helping me.  — Благодаря, за помощта. (че ми помагате).

 

Герундий в страдателен залог (Indefinite Gerund Passive):

 • I can rely on being invited to the party. — Мога да разчитам на покана за празненство (на това, че ще ме поканят).

Такива изречения се срещат сравнително рядко, в сравнение с конструкцията със съществително или местоимение.

Форми на предлозите.

По своята форма предлозите се делят на следните видове:

Прости предлози

 • in — в  
 • to — към, в  
 • at — при, в
 • by — около  
 • with — с

Сложни предлози

 • into — в  
 • inside — вътре  
 • before — пред  
 • behind — зад  
 • upon — на  
 • throughout — през

Съставни предлози

Съставни (групови) предлози, които представляват съчетания от съществително, прилагателно, причастие или наречие с прост предлог или съюз, обединени в единно значение. Например:

 • as far as — до  
 • as for — относно, що се касае до
 • because of — поради
 • in case of — в случай на
 • in front of — пред

 Трябва да добавим, че буквалният превод на предлози по начина даден по-горе често ще се промени в контекст.


Прочетете повече »