Помощна информация: Класна стая / Classroom
Виртуална класна стая - преподаване / Virtual classroom - teaching
Публикувано от Zhivko Georgiev на 28 August 2013 10:08 AM

English version is at the bottom of page!

Ако желаете вижте и видео инструкции>>

Инструкции за работа с виртуалната класна стая

1. Сваляне и стартиране на приложението Electa Live

Име в класната стая:

Името се променя както досега от менюто профил в системата.

За да може да влезете в класната стая е необходимо да свалите и стартирате файл, който ще бъде изпратен към вашия браузер при кликване на линк за вход в урок. Трябва да кликнете на Download и файлът ще се появи на вашия екран.

Ето как изглежда този процес при 3 от най-използваните браузери:

Mozilla Firefox

Internet Explorer

Google Chrome

След тези стъпки кликнете на бутона за влизане в класната стая.
Ако виждате син бутон ‘Start Electa Live’, кликнете върху него и класната стая ще се зареди.

Задължително трябва да проверите да не са ви блокирани изчакващите (нови) прозорци (Pop-ups), защото стаята се отваря в нов такъв. Ако кликвайки върху линка за класната стая не се отваря нов прозорец, трябва да погледнете в горния ляв ъгъл на екрана ви, дали има индикация, че ви е блокиран прозореца, след което трябва да го отблокирате/разрешите.

Визия на виртуалната класна стая Electa.
Стрелката на картинката показва Менюто с опциите за работа със стаята.

2. Говорене и контрол на звука

Говоренето в класната стая става с натискането на бутона , който се намира в горната лява част на прозореца на класната стая. Микрофонът се включва с клик върху иконката, но може да бъде включен и с задържане на клавиша „Ctrl“ или на клавиша „Alt“.
Когато микрофонът е активен иконата изглежда така

 

До иконата на микрофона има скали за контрол на звука , чрез тях може да увеличавате или намалявате Вашия микрофон и/или слушалки.
  След скалата за контрол на звука е иконата за тест на звука Ви

 

Списък с курсистите.
От тук може да регулирате звука на курсистите. Маркирате курсиста, който има нужда от корекция, натискате десен бутон на мишката (появява се меню с опции):

 • „Show profile“ – може да разгледате профила на курсиста
 • „Private session Note“ – дава възможност за изпращане на индивидуално съобщение до курсист
 • „Watch Web Cam from User“ – ако курсистът има камера и я е включим, може да го виждате
 • „Start Remote Screen Sharing“ – стартиране на споделяне на екрана Ви
 • „Give Remote Screen Sharing Control“ – с тази опция може да поискате от курсист да си сподели монитора
 • „Deprive Screen Sharing Control“ – спирате споделянето на монитора на курсиста
 • „Enable the Microphone“ – „позволявате“ микрофона на курсист
 • „Disable the Microphone“ – спирате микрофона на курсист
 • „Remote Volume Control“ -> отваря се прозорец, от който може да намалите/увеличите микрофона и/или слушалките на курсиста.
 • „Allow Whiteboard Control“ – давате право на курсист да пише на бялата дъска
 • „Deprive Whiteboard Control“ – отнемате правото за писане
 • „Remove from Session“ – премахване на курсиста от класната стая -> отваря се прозорец, в който трябва да се напише причината за изгонването на курсиста

  Под списъка с курсисти е полето за „чат“.

3. Работа със съдържание – текст, изображения и др.

вмъкване на презентация. Тази опция дава възможност да споделяте файлове с курсистите. След като натиснете посочения бутон (в лентата с опциите) се отваря прозорец, в който трябва да качите желания файл -> Upload -> Select File -> Upload. След като качите файла е необходимо да го маркирате и да изберете опция „Launch“, за да се зареди на дъската. Ако качите по погрешка файл, може да го изтриете -> маркирате го и след това избирате опция „Delete“. Оттук можете да качвате цели презентации от наличните в сайта или други материали. Важно е да качвате файловете в класната стая, в която вие сте отбелязани като учител в програмата. В противен случай файловете ще се качат в папката на друг преподавател.
библиотека за файлове. Може да качвате малки аудио файлове, филми, картинки или документи. Качването на файловете става по същи начин като при презентацията.
включване на бялата дъска
синхронизация с браузър. Може директно да търсите неща в Интернет и курсистите да виждат всяка стъпка.
стартиране на видео връзка. Може да си пуснете камерата и курсистите да Ви виждат.

стартиране на споделянето на екрана Ви

бележки за сесията. Кратки съобщения или въпроси изпратени от участниците в сесията. За разлика от текста в чата тези съобщения се пазят в отделен списък и могат лесно да се преглеждат и обработват.

онлайн гласуване. След натискане на бутона се отваря прозорец, където се въвежда въпрос и се задават отговори. Всеки участник отговаря, след което се появява обобщение на отговорите им.

* „Create a New Poll“ - създаване на ново гласуване
* „Show the latest poll’s results …“ – покажи резултатите от последното гласуване

дава възможност за прехвърляне на курсисти от една стая в друга.
опция за поставяне на дъската на цял екран.4. Работа с инструментите на дъската

 

 • Лента за навигация на дъската – могат да се зареждат качените материали от библиотеките. Можете да имате няколко дъски с различни материали върху тях и да превключвате от дъска в дъска.
 
 • Показване/скриване на маркираните обекти
 
 • Опции за промяна на изгледа на дъската
 

 

5. Записи на уроците

Виртуалната класна стая позволява запис на целия урок, с цел потребителите които са го пропуснали да могат да го прегледат. Всички уроци, трябва да се записват. Това става по следния начин:

Веднага след като влезете в класната стая (поне няколко минути преди началото на урока), системата ще ви попита дали желаете да запишете урока. Появява се диалогов прозорец със следния текст:

This is a reminder to record the live session
if you not already started a recorder.

Do you want to start recording the live session now?

Трябва да отговорите с 'yes', след което в списъка на потребителите ще се появи 'Session Recorder (Robot)'. Това означава, че урокът се записва. За да прегледат урока, потребителите трябва да кликнат на 'Вход е урока' под конкретния урок в Програмата.

Ако не ви се показва диалоговия прозорец за запис на урока, можете да го включите по следния начин:
След като сте в класната стая, кликнете на меню 'File' после на 'Settings'. Там изберете 'Session recording' и сложете отметка на 'Show a reminder to start a recording each time I enter the session'.
След това излезте от стаята и влезте наново. Прозорецът който пита дали искате да записвате или не, ще се появи до 15-30 секунди след като сте във виртуалната класна стая.

Важно! - изчакайте появяването на прозореца за начало на записа и започнете урока след като стартирате записването. Записващата програма има възможност за поставяне на пауза - използвайте това където прецените.

За да прегледат урока, потребителите трябва да кликнат на появилите се записи на мястото на линка 'Вход в урока' под конкретния урок в Програмата.

6. Оценки в класната стая

Поставянето на оценки ще се осъществява след урока от секция „Цялата програма“ -> под всяко събитие в календара има линк „Оценки на курсистите“. Повече за оценките >>

 

Ако желаете вижте и видео инструкции>>

-------------------------------------------------------------------------------------

English version

video instructions >>

Virtual classroom - teaching 

1. Downloading and launching Electa Live application

Name in the classroom:

You can change your name from the Profile menu (Профил).

To be able to access the classroom, you need to download and run a file that will be sent to your browser when you click on a link to a lesson. You have to click on 'Download' and the file will appear on your screen.

Here's how the process looks at three of the most used browsers:

Mozilla Firefox

Internet Explorer

Google Chrome

After these steps, click on the class entry button. If you see a blue button 'Start Electa Live', click on it and the classroom will be loaded.


You must check that your 'pop-ups' are not blocked because the classroom opens in a new window. If clicking on the classroom link does not open a new window, you should look at the top left corner of your screen, if there is an indication that your window is blocked, and then you need to unblock/allow it.

How the virtual classroom looks.
The pointer shows the room options menu.

2. Speaking and sound control

To speak you should press the button, which is in the upper left corner of the classroom window. Microphone can be turned on with click on the icon, but you can also turn it on by clicking  „Ctrl“ or „Alt“ keys.
When microphone is active it looks in this way

 

Next to the microphone icon, there are bars for sound control. With these bars you can increase or decrease the sound of your microphone and/or headsets.
  Next to the sound bars is placed the icon for sound test.

 

User list 
From here you can control and change users sound. To do so, you should select the user, who needs sound correction and right-click it with the mouse. Then a menu with options will appear:

 • „Show profile“ – review user profile
 • „Private session Note“ – send and individual message to user
 • „Watch Web Cam from User“ – if the user turned on his web-camera, you can see him/her
 • „Start Remote Screen Sharing“ – start sharing your scrren with users
 • „Give Remote Screen Sharing Control“ – with this option you can request from user to share his screen
 • „Deprive Screen Sharing Control“ – stop sharing screen
 • „Enable the Microphone“ – „allow“ user microphone
 • „Disable the Microphone“ – stop user microphone
 • „Remote Volume Control“ -> an window opens where you can change sound level of users microphone or headsets.
 • „Allow Whiteboard Control“ – enable user to write on the witeboard (like teacher)
 • „Deprive Whiteboard Control“ – stop enabling user to write on the witeboard (like teacher)
 • „Remove from Session“ – force user out of the classroom -> a window opens, in which teacher should explain the reason for removing user 

  The "chat" field is under the user list.

3. Work with content - text, images, etc.

How to insert presentation? With this option you can share presentation (including powerpoint) files with users. Press the button (in the options bar) then a window will open. Here you should upload the file -> Upload -> Select File -> Upload. After uploading the file, you should select it and choose „Launch“ for setting it on the whiteboard. If you choose the wrong file, you can delete it with selecting it and „Delete“.
File library. Here you can upload small audio files, videos, images or documents. Upload files in the same way as above (presentation insertion).
enable the whiteboard
browser synchronization. You can launch an internet address and users will see every step.
start video session. You can turn your camera on, and users will see you.

start sharing your screen with users. users will see everything you make on screen.

session notes. Short messages or questions sent from users in the class. Unlike the chat, these messages are kept in a separate list and can be easily reviewed and answered.

online survey. press the button and in the opened window you can add question and answers. Every user answers and a general results of all users answers may be generated.

* „Create a New Poll“ - make new syrvey
* „Show the latest poll’s results …“ 

move users from one class to another
make the whiteboard in fullscreen mode4. Whiteboard tools

 

 • Whiteboard navigation bar – you can have several whiteboards with different content and switch between them.
 
 • Show/Hide selected objects
 
 • Change whiteboard view
 

 

5. Lesson recording

The virtual classroom allows recording of the whole lesson. Users that missed the classs can review it with video recording. Teachers should record all their classes. This happens in the following way:

When you enter the classroom (at least several minutes before class), the system will ask you if you want to record the lesson. A dialogue window with the following text will appear:

This is a reminder to record the live session
if you not already started a recorder.

Do you want to start recording the live session now?

You should answer with 'yes', and after this in the user list a user named 'Session Recorder (Robot)' will appear. This means that the lesson is being recorded. In order to review the recorded lesson, users need to click on 'Вход е урока' (Enter class) under the class in the program.

If you do not see the dialogue window, you can turn it on in the following way:
After you are in the classroom, click on 'File' then on 'Settings'. There you should choose 'Session recording' and select 'Show a reminder to start a recording each time I enter the session'.
After this, go out of the classroom and enter it again. The window that asks you if you want to make a recording, will appear in 15-30 seconds after you are in the classroom.

Important! - wait for the dialogue recording window and start teaching after you start recording! You can also pause and renew recording - use whis when necessary.

In order to review the recorded lesson, users need to click on 'Вход в урока' (Enter class) under the class in the program.

6. Grading students in the virtual classroom

Teachers grade students in the virtual classroom after the end of lesson from the calendar section (“Цялата програма”) -> under each event in the calendar there is a link “Оценки на курсистите”. More for grading >>

 

You can also see video instructions >>

------------------------------------------

(1 гласа)
Тази статия беше полезна за мен
Тази статия не беше полезна

Коментари (0)
Публикуване на нов коментар
 
 
Име и фамилия:
Email:
Коментари: